Data a Internet

 • CITY Home
 • IPTV
 • Hotspots
 • Ceník zařízení
 • Co je Wi-Fi?
 • Co je to Wi-Fi (volné pásmo 2,4 GHz)

  Jak funguje Wi-Fi?

  Wi-Fi je technologie bezdrátových sítí založená na standardu 802.11b. Tento standard zajišťuje vysokou rychlost přenosu (až 11 Mbps) mezi přijímací a vysílací jednotkou na vzdálenosti několika stovek metrů až kilometrů v závislosti na typu přijímací antény. Uživatel potřebuje notebook, počítač či jiné zařízení vybavené podporou standardu 802.11b, které má nainstalovanou WLAN - wireless - kartu, nebo je tato karta připojena k zařízení přes PCMCIA, USB a jiné porty.
   

  Jaký je dosah signálu?

  Dosah signálu ovlivňuje mnoho okolností. Výrobci Wi-Fi zařízení udávají dosah řádově desítek až stovek metrů v závislosti na prostředí, ve kterém je přístupový bod a klientské zařízení umístěno. Přidáním výkonné externí antény lze dosah výrazně zvýšit. V ČR je však nařízením ČTÚ limitován vyzářený výkon na 100 mW.
   
  Dosah závisí na citlivosti vysílací a přijímací antény a přímé viditelnosti mezi anténami. Pokud přístupový bod vysílá pomocí běžné všesměrové antény, je pro příjem signálu pomocí notebooku s vestavěnou anténou typický dosah přibližně 50 m v budově. Příjem signálu citlivější směrovou anténou závisí na velikosti této antény a dosah se může zvýšit řádově na kilometry. Podmínkou je přímá viditelnost mezi anténami a "nezarušenost" signálu jinou sítí. Při nepřímé viditelnosti je vždy potřeba signál proměřit, neboť lze přijímat i odražený signál od budov, ale zde se příjemce vystavuje riziku, že signál nebude příliš kvalitní a bude docházet k výpadkům služby.
   

  Jak změřit sílu signálu?

  Měření síly signálu podporuje většina dostupných wireless (Wi-Fi) zařízení. Způsob měření závisí na typu zařízení a použitém programovém vybavení, viz návod k použití. Mezi speciální aplikace patří např. software „Network Stumbler“ (http://www.netstumbler.com).

  Existuje mapa pokrytí? Jak poznám, že se nacházím v lokalitě pokryté signálem této služby?

  Bohužel mapa pokrytí není zatím k dispozici. Přítomnost signálu naší služby si můžete ověřit pouze tak, že přímo vidíte náš přístupový bod, případně si necháte proměřit signál odborníkem.
   

  Musím mít telefonní pevnou linku, když chci využívat připojení ke službě Internet pro lidi?

  Chcete-li se připojit k Internetu pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi, telefon nepotřebujete. Je nutná pouze přímá viditelnost na přístupový bod.
   

  Jaký je rozdíl mezi WLAN, UMTS a GPRS?

  WLAN (Wi-Fi) je technologie z oblasti lokálních sítí, tedy běžné PC-LAN připojení ve firmě prostřednictvím radiového spojení. Oproti tomu UMTS a GPRS jsou klasické mobilní radiové technologie, které činí datovou komunikaci v mobilních radiových sítích pohodlnější a rychlejší. GPRS (General PacketRadio Services), UMTS (Universal Mobile Telephone Standard) a WLAN (Wireless Local Area Network) se tedy smysluplně doplňují. Jako není možné chápat použití bezdrátových telefonů pevné sítě za náhradu mobilních telefonů, obdobně je tomu i v případě WLANu a mobilního UMTS.
   

  Co je to kanál a frekvence vysílání?

  Pro vysílání se používá pásmo 2400 MHz - 2483,5 MHz, které je v České republice rozděleno na 13 kanálů (frekvencí). Každý kanál se nachází v rozmezí 22 MHz a kanály se udávají jako střed jednotlivých rozsahů frekvencí, mezi jednotlivými kanály je odstup pouze 5 MHz. Prakticky to znamená, že mezi použitými kanály v jedné oblasti  by měl být rozdíl takový, aby nedocházelo k jejich překrývání.
   
  Kanál
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  Frekvence [GHz]
  2,412
  2,417
  2,422
  2,427
  2,432
  2,437
  2,442
  2,447
  2,452
  2,457
  2,462
  2,467
  2,472
   
  V případě České republiky by těmto kritériím vyhovovaly pouze kanály 1-6-11, tj. minimálně 5 kanálů od sebe.
   

  Jakou rychlostí lze přenášet data?

  Rychlost uváděná pro Wi-Fi zařízení (standard 802.11b) činí teoreticky až 11 Mbit/s. Aktuální rychlost závisí na počtu přihlášených uživatelů daného přístupového bodu, na rychlosti připojení daného přístupového bodu a na kvalitě signálu - vzdálenosti od vysílače.
   

  Uvažujete v případě zájmu o rozšíření přístupových bodů? Když ano, tak kde?

  V případě velkého zájmu budeme samozřejmě o rozšíření uvažovat. Přístupové body by pak byly umístěny v lokalitách s největším zájmem o připojení a tam, kde je instalace technicky možná.
   

  Vadí stromy ve výhledu? Přímo vidím jenom v zimě.

  Vadí, ale vše záleží na konkrétních místních podmínkách a také na typu klientského zařízení a použité antény. Pokud je vzdálenost od přístupového bodu malá (řádově desítky metrů), nemusel by strom vadit. Nicméně obecně pro tuto technologii platí, že musí být zachována přímá viditelnost mezi přístupovým bodem a klientským zařízením.
   

  Jak moc ovlivní kvalitu přijímaného signálu počasí?

  Vliv počasí je minimální, například i velmi intenzivní déšť (150 mm/h) způsobí zeslabení signálu maximálně o 0,02 dB/km. Mnohem významnější jsou pak nepřímé vlivy, jako je např. mokré listí na stromech, které vlastně vytváří "vodní stěnu". Voda vlny v pásmu 2,4 GHz nepropouští – mění je na tepelnou energii (stejně, jako je tomu u mikrovlnné trouby). Proto, pokud budete instalaci provádět např. v zimě, pamatujte, že během roku se díky vegetaci mohou podmínky pro šíření rádiových signálů velice radikálně změnit.
   

  Jaká je maximální vzdálenost mezi přístupovým bodem a uživatelem?

  Většina výrobců uvádí vzdálenost okolo 600 m ve volném prostoru a asi 100 m v zastavěném prostoru. Ovšem toto jsou teoretické hodnoty a vlivem prostředí (rušení, počasí, členitost terénu) se tyto vzdálenosti mohou snižovat. Je-li vzdálenost větší nebo dochází-li ke ztrátě signálu, je nutné použít externí anténu. Typ antény se odvíjí v závislosti na vzdálenosti od přístupového bodu. Nejvhodnější typ antény Vám doporučí Váš prodejce.
   

  Přímou viditelnost mám jen "částečně". Bydlím asi 1 km od access pointu (přístupového bodu), ale v polovině vzdálenosti se nachází park s vysokými stromy, anténu přístupového bodu vidím mezi větvemi. Co se stane, jestliže se stromy rozrostou a výhled znemožní?

  Pokud nyní probíhá datový přenos bez potíží a větve Váš signál neruší, dá se předpokládat, že tomu bude tak i nadále, ale jedná se opravdu jen o předpoklad. Lze použít citlivější anténu, nicméně nikdo Vám nemůže zaručit, že spojení neztratíte úplně. Technologie Wi-Fi pro svůj přenos vyžaduje přímou viditelnost mezi přístupovým bodem a klientem.
   

  Můžu se připojit, i když nevidím vysílač - přístupový bod?

  Bohužel, tento způsob připojení vyžaduje přímou viditelnost na přístupový bod.
   

  Musí všichni používat stejný typ antény? I přes různou vzdálenost klientů od přístupového bodu?

  Lidé bydlící blízko přístupového bodu (řádově desítky metrů) nemusí použít žádnou externí anténu, pokud umístí svoje přijímací zařízení na místo, ze kterého je vidět na přístupový bod (např. okno). Pokud toto nelze zajistit nebo je vzdálenost větší, je již nutné použít externí anténu. Typ a provedení antény si uživatel zvolí sám vzhledem ke vzdálenosti a způsobu instalace. Jednoduše lze říci, čím větší vzdálenost od přístupového bodu, tím větší anténa je zapotřebí.
   

  Není Wi-Fi zdraví škodlivé? Je to bezpečné?

  Na všechna zařízení provozovaná na základě generální licence GL 12/R/2000 existují přesně definované specifické požadavky. Po splnění všech těchto požadavků je vydáno tzv. Prohlášení o shodě. Kromě požadavků Generální licence rovněž splňují tyto zařízení požadavky pro radiové parametry dle normy ČSN ETSI EN 300 328 z června 2002, požadavky EMC dle normy ČSN ETSI EN 301 489-17 z dubna 2001 a požadavky na elektrickou bezpečnost dle normy ČSN EN 60950 z dubna 2003.
   
  Jednoduše řečeno, protože WLAN operuje na 0,1 wattech (mobilní telefony produkují až 3 watty a mikrovlnné trouby až stovky wattů), nachází se uživatel bezdrátového ethernetu pravděpodobně ve větším ohrožení při telefonování či ohřívání si jídla. (Podrobnosti naleznete přímo na stránkách ČTÚ http://www2.ctu.cz/art.php?iSearch=&iArt=76).
   

  Jak zjistím, zda zařízení odpovídá pravidlům pro provoz v České Republice?

  Při zakoupení jakéhokoliv rádiového zařízení musíte se záručním listem dostat také Prohlášení o shodě pro provoz tohoto telekomunikačního zařízení. Pokud je toto prohlášení pro Vaše zařízení vydáno, znamená to, že je schváleno pro provoz v České Republice.
   

  Bude má mikrovlnná trouba nebo bezdrátový telefon ovlivňovat mou Wi-Fi síť?

  Mikrovlnné trouby a mnoho bezdrátových telefonů operuje v pásmu 2,4 GHz, ve stejném rádiovém rozsahu používaném standardem 802.11 Wi-Fi bezdrátových sítí. To znamená, že mohou zapříčinit interferenci, ale v drtivé většině všech případů vůbec neovlivní nebo jen minimálně zpomalí Wi-Fi spojení a nezastaví přenos nebo nepřeruší spojení.
   
  K redukci interference můžete bezdrátový telefon posunout dál od počítače vybaveného Wi-Fi zařízením, ale v České Republice se bezdrátové telefony operující v pásmu 2,4 GHz neprodávají. Vznik interferencí lze předpokládat i u starších mikrovlnných trub umístěných v blízkosti Wi-Fi zařízení. Pokud takové potíže nastanou, ověřte u výrobce, zda nemá specifické instrukce pro Vaše zařízení.
   

  Jaké jsou výhody Wi-Fi připojení oproti připojení přes telefon?

  Největší výhodou je připojení na Internet 24 hodin denně za pevnou měsíční sazbu. Také nejste omezeni množstvím přenesených dat. Kdykoliv si můžete přečíst a poslat e-mail, posílat sms z Internetu. Hrajete-li na počítači hry, můžete si vyzkoušet on-line hraní apod.